Det har tidigare saknats ett privat alternativ för personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan fatta egna beslut. De möjligheter som funnits har varit en av samhället utsedd god man eller förvaltare. Möjlighet att själv påverka vem som i framtiden skulle kunna utses till god man eller förvaltare har inte funnits. Upprättande av en vanlig fullmakt har inte heller det motsvarat behovet av ett privat alternativ, då denna förlorar sin giltighet i samband med att fullmaktsgivaren tappar förmågan att fatta egna beslut.

Genom upprättandet av en framtidsfullmakt kan du som fullmaktsgivare själv utse någon eller några personer för vilken du känner förtroende, som kan träda in som företrädare vid den tidpunkt då du på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande, inte längre kan ta hand om dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Det är fullmaktshavaren som avgör när du som fullmaktsgivare på grund av ditt hälsotillstånd inte längre kan fatta egna beslut och fullmakten alltså ska börja gälla.

Då reglerna om framtidsfullmakt fortfarande är så pass nya, har de ännu inte hunnit prövas i någon större utsträckning. Eventuella nackdelar gällande utformningen av en framtidsfullmakt kommer därför inte att kunna visas förrän det kommit några rättsfall i ämnet.
Framtidsfullmaktens omfattning beror på vad du som fullmaktsgivare vill att den som ska företräda dig, fullmaktshavaren, ska ha rätt att göra. Framtidfullmakten kan till exempel ge fullmaktshavaren rätt att sälja eller ge bort din fastighet, placera om dina pengar eller företräda dig vid en bouppteckning efter någon anhörig.

På grund av att framtidsfullmakten kan ge fullmaktshavaren en mycket omfattande behörighet att företräda dig, är det viktigt att framtidsfullmakten upprättas efter noga övervägande gällande dels till vem fullmakt ska ges, dels vad den ska omfatta. För att vara giltig gäller även att framtidsfullmakten uppfyller vissa formkrav.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig vid upprättande av en framtidsfullmakt. För den som önskar finns möjlighet att träffa någon av juristerna på Westra Wermlands Sparbank.